DỊCH VỤ DỰ THẦU QUA MẠNG

Miễn phí làm thủ tục đăng ký thông tin trên trang muasamcong.mpi.gov.vn.

Kiểm tra hồ sơ dự thầu

Kiểm tra hồ sơ mời thầu và tư vấn cho đối tác những nội dung của bộ hồ sơ mời thầu

Kiểm tra nội dung là danh sách các thông tin, tài liệu và nội dung theo hồ sơ mời thầu để tiến hành tham gia dự thầu.

  • Thông tin năng lục kinh nghiệm nhà thầu
  • Thông tin nhân sự chủ chốt nhà thầu
  • Thông tin năng lực tài chính
  • Tiến hành nhập giá dự thầu theo biểu mẫu
  • Đăng tải hồ sơ dự thầu: Bảo lãnh dự thầu, cam kết các yêu cầu từ bên mời thầu, hàng mẫu, catalogue…

Để được tư vấn trong từng trường hợp vui lòng liên hệ: 0921.586.986